ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงประกาศอื่น ๆ ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นจึงมีข้อควรคำนึงของผุ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่อาจมีความรับผิดชอบทางปกครอง
Read more
เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพบว่ามีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและพิจารณาเห็นแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลควรทำอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ในอินโฟกราฟฟิกนี้กันได้เลย
Read more