ข้อควรคำนึงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงประกาศอื่น ๆ ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นจึงมีข้อควรคำนึงของผุ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่อาจมีความรับผิดชอบทางปกครอง

Comments are closed.